30 августа 2013

Угода про співробітництво та координацію діяльностім. Київ                                                                                   «__»______ 20__ року
__________________________________________________________________________
_____________________________, який діє на підставі власного волевиявлення, з однієї сторони, та громадська організація “____________”, в особі _______________, який діє на підставі Статуту , з іншої сторони (далі іменуються Сторони), уклали цю Угоду про співробітництво та координацію діяльності.


1.Мета Угоди

Головна мета Угоди - забезпечити спільну діяльність Сторін щодо:
-  сприяння розвитку «зеленої» економіки в Україні;
-  сприяння поширення ресурсоефективного та більш чистого виробництва в Україні;
-  сприяння проведенню різноманітних конференцій, семінарів, слухань, тренінгів високопрофесійними науковцями та спеціалістами без наміру отримання прибутку;
-  сприяння впровадженню систем екологічного менеджменту, екологічного аудиту, управління навколишнім середовищем, стандартизації, сертифікації, екологічного страхування, маркування;
-  сприяння адаптації українського природоохоронного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
-  сприяння розвитку стандартизації та участь в розробці національних стандартів в галузі охорони навколишнього природного середовища, оцінювання впливу діяльності суб’єктів господарювання на стан навколишнього природного середовища, екологічного керування, боротьби із забруднюванням, екологічного маркування та критеріїв оцінювання життєвого циклу продукції, енергоефективності та раціонального використання природних ресурсів;
-  сприяння розвитку інноваційної діяльності;
-  сприяння наданню консультаційної та інформаційної допомоги підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам з питань охорони довкілля, «зеленої» економіки, сталого розвитку.

2.Предмет Угоди

Сторони виходять з того що:
2.1. Програма впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва є важливою в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
2.2. Ця Угода спрямована на координацію спільної діяльності Сторін щодо реалізації своїх статутних завдань та їх більш ефективної діяльності.
2.3. Сторони за цією Угодою будуть діяти спільно, намагатись дійти до погодженої позиції та надавати підтримку діяльності щодо впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва  є важливою в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
2.4. Координація спільної діяльності буде здійснюватись шляхом проведення періодичних зустрічей представників Сторін, надання інформаційної підтримки, консультацій, аналітичних матеріалів, аналізу нормативно-правових документів, інформаційних довідок, організації та проведення семінарів та конференцій.

3.Обов`язки Сторін

3.1. Сторони зобов`язується:
3.1.1. Відповідно до Закону України “Про об`єднання громадян” надавати всі необхідні інформаційні матеріали, довідки, аналітичні документи, нормативно-правові необхідні документи успішного  впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва  є важливою в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
3.1.2. Сприяти виконанню статутних завдань Сторін.
3.1.3. Забезпечити координацію своєї роботи та взаємодію з громадськими організаціями та іншими юридичними особами з якими Сторони будуть мати угоди про спільну діяльність.
3.1.4. Сприяти підвищенню співробітництва та взаємодії регіональних осередків Сторін з місцевими органами самоврядування для впровадження методології ресусроефективного та більш чистого виробництва  є важливою в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
 3.1.5. Пропагувати діяльність щодо  впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва  є важливою в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні засобами масової інформації, узагальнювати і розповсюджувати досвід.
3.1.6. Розробляти і публікувати різноманітні аналітичні і консультаційні матеріали, експертні оцінки тощо як на замовлення державних органів, громадських організацій, фізичних і юридичних осіб, так і за власною ініціативою.
3.1.7. Сприяти налагодженню міжнародних контактів та співробітництва, приймати участь у спільних проектах і програмах з іноземними недержавними організаціями.
3.1.8. Сприяти розвитку та поглибленню творчих та ділових зв’язків з міжнародним експертним співтовариством.
3.1.9. Надавати інформаційну, консультаційну підтримку діяльності, в тому числі фінансову підтримку реалізації заходів щодо впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва, що є важливим в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення мети Угоди Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, що є в їх розпорядженні, стосовно їх спільних інтересів, а також проводити спільні консультації в разі необхідності.
Конкретні види і форми співробітництва Сторін, а також можливе залучення ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації мети цієї Угоди оговорюються Сторонами окремо, шляхом укладення відповідних договорів та угод.
Сторони засвідчують той факт, що ця Угода не є попереднім договором в розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України і не покладає на Сторони ніяких юридичних зобов'язань стосовно укладення у майбутньому будь-яких договорів.
3.2. З метою реалізації цієї Угоди та координації діяльності Сторони можуть погоджувати та затверджувати плани спільної роботи, проводити спільні заходи, в тому числі навчальні (семінари, конференції, стажування тощо). Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цієї Угоди, а також окремих угод, укладених між Сторонами.
3.3. Сторони зобов’язані інформувати одна одну про будь-які труднощі та проблеми, що виникають під час впровадження методології ресурсоефективного та більш чистого виробництва, що є важливим в контексті розвитку «зеленої» економіки як механізму реалізації політики сталого розвитку в Україні.
3.4. Сторони Угоди домовились, що в своїй співпраці вони будуть намагатись побудувати ділові і конструктивні взаємовідносини, поважати один одного і дбати, перш за все, дійти згоди по всім розбіжностям шляхом переговорів.
3.5. Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, отриманої ними одна від одної у процесі здійснення співробітництва, згідно з умовами цієї Угоди.

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов`язань, визначених цією Угодою.
4.2. Спірні питання щодо виконання або невиконання визначених цією Угодою зобов`язань вирішуються шляхом переговорів і консультацій за взаємною згодою Сторін.
4.3. Якщо Сторони не дійдуть згоди у вирішенні спірних питань під час виконання спільних програм і проектів, то спір може подаватися до розгляду до судових органів у порядку, визначеному законодавством України.

5.Інше.

5.1. Сторони домовились, що Угода не вичерпує всіх напрямів співпраці Сторін, а тільки окреслює основні її напрями. Невиконання однієї із Сторін умов цієї Угоди не є підставою для виникнення цивільно-правової відповідальності.
5.2. Угода набуває чинності з моменту її підписання.
5.3. Угода діє на весь час, доки одна з Сторін не виявить бажання про вихід. При реорганізації Сторін всі права та обов’язки Сторони переходять її правонаступнику.
5.4. Угода може бути змінена або розірвана у випадку прийняття законодавчих й нормативних актів, що вимагають зміни характеру відносин між Сторонами, а також за взаємною згодою Сторін з обов`язковим письмовим попередженням про це за 3 місяці.
5.5. Додаткові умови Угоди укладаються окремими додатками, які є невід’ємною частиною Угоди.
5.6. Ця Угода підписана у м. Києві у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і зберігається у кожній зі Сторін.

6. Реквізити Сторін:Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru

Комментариев нет:

Отправить комментарий