03 октября 2013

Немного о коллекторахГосударственная служба по вопросам регуляторной политики и развитию предпринимательства в письме № 7747 от 27.08.2013 г. как обычно разъяснила очевидные вещи.

   Так, частные лица и организации, которые при выполнении своих функций или предоставлении услуг банку получили конфиденциальную информацию, обязаны не разглашать эту информацию и не использовать ее в свою пользу или в пользу третьих лиц. Информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками по письменному запросу или с письменного разрешения владельца такой информации, а также по письменному требованию суда или по решению суда - органам прокуратуры, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и некоторым другим государственным органам.
Повлиял на работу коллекторских компаний Закон Украины "О защите персональных данных", в ст. 8 которого указано, что каждый имеет право на защиту своих персональных данных от незаконной обработки. Не допускается обработка данных о физическом лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.
В любом случае, если должник добровольно не выполняет обязательства перед кредитором, правовой возможностью взыскать задолженность является обращение в суд с соответствующим иском.
И традиционно письмо заканчивается отсылкой с вопросами условий передачи договора факторинга третьим лицам к другому органу. А именно Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины.


Материалы, предоставленные в блоге, носят ознакомительный характер. Рекомендуем обратиться к специалистам.
Адвокат в Киеве:
(044) 383-50-62   (096) 445-47-90
e-mail: super.legal-protection@yandex.ru

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 27.08.2013 р. N 7747
Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва в межах компетенції опрацювала звернення щодо надання роз'яснення деяких норм законодавства України у зв'язку із їх неоднозначним застосуванням, а також законодавчого регулювання (правових підстав) діяльності колекторських фірм та повідомляє таке.
Чинним законодавством України діяльність колекторських фірм не регламентована, а відповідно до статті 42 Конституції України кожному гарантовано право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. На даний час обговорюються два варіанти регламентації діяльності колекторських фірм - це законопроекти "Про колекторську діяльність" та "Про запровадження ліцензування колекторської діяльності".
На сьогодні нормами Цивільного кодексу України встановлено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), правонаступництва, виконання обов'язку боржника поручителем чи заставодавцем (майновим поручителем) або виконання обов'язку боржника третьою особою.
Частина третя ст. 512 Цивільного кодексу України містить положення, згідно з яким кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. У цьому випадку колекторська компанія може діяти від імені кредитора на підставі договору доручення або надання послуг за певну винагороду, а кредитор разом із наданням колектору права вчинити певні юридичні дії щодо стягнення з боржника заборгованості передає колектору інформацію про клієнта-боржника.
Згідно із статтею 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів тощо. Тобто приватні особи та організації, які при виконанні своїх функцій або наданні послуг фінансовим установам (банку), безпосередньо чи опосередковано отримали конфіденційну інформацію, зобов'язані не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь третіх осіб. Стаття 62 цього ж Закону містить порядок розкриття банківської таємниці, відповідно до якого інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, а також на письмову вимогу суду або за рішенням суду - органам прокуратури, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та деяким іншим державним органам.
Значно вплинув на роботу колекторських компаній Закон України "Про захист персональних даних", у ст. 8 якого зазначено, що кожен має право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки. Відповідно до статті 6 зазначеного Закону обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами, у порядку, встановленому законодавством.
Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
У будь-якому випадку, якщо боржник добровільно не виконує зобов'язання перед кредитором, правовою можливістю стягнути заборгованість є звернення до суду з відповідним позовом.
Окремо інформуємо, що відповідно до п. 11 ст. 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" факторинг віднесено до фінансових послуг, а державне регулювання таких операцій здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. Тому з питання умов передачі договору факторингу третім особам пропонуємо звернутись до зазначеної Комісії.

Заступник Голови
Держпідприємництва України
О. Шейко

Комментариев нет:

Отправить комментарий