31 августа 2011

Клопотання про призначення експертизиСудді
 Баришівського районного суду
Київської області
Єременко В.М.
Адвоката Свінціцького І.А.
(Захисника С. В. А.
обвинуваченого за ч.4 ст.190 КК України)К Л О П О Т А Н Н Я

В провадженні Баришівського районного суду знаходиться кримінальна справа по обвинуваченню С. В.А. в скоєнні злочину відповідно ч.4 ст.190 КК України, я вважаю, що по даній кримінальній справі необхідно призначити почеркознавчу експертизу з наступних підстав:

Експертиза - це процесуальна дія, що полягає в дослідженні експертом за завданням слідчого або суду речових доказів та інших матеріалів з метою встановлення фактичних даних та обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. 
В матеріалах справи є три висновку експерту від 22.01.2008р. за №18, від 06.05.2008р. за №195 та від 28.07.2008р. за № 458-ВКЕ з даними висновкам погодитися не можливо та відповідно вони не можуть бути доказом по справі, зв’язку з тим, що вищезазначені висновки проведені з порушення норм КПК, інструкції про призначення та проведення судових та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень ( Назва редакції Наказу Міністерства юстиції N 965/5) відповідно вирок не може ґрунтуватися на неналежному доказі. 
1. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (п.1.7), підставою для проведення експертизи є передбачений процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом). Як вбачається з матеріалів справи, постанови про призначення почеркознавчої експертизи від 22.01.2008р. за № 18 немає. Взагалі її проведення було здійснено незаконно  та с порушенням норм закону. 
Висновок експерта-це процесуальний документ, у якому повинні бути викладені підстави проведення експертизи, хід та результати експертного дослідження (ст. 200 КПК України). У ступній частині окрім загальних ознак  повинно бути зазначено в необхідному порядку дату постанови про призначення експертизи та хто її виніс. 
У вищезазначеному висновку підставою призначення експертизи  вказано - «на підставі відношення № 1632 від 22.01.2008 року надрукованого від імені начальника СДСБЕЗ Білоцерківського МВГУ України в Київський області». Діючим законодавством України такі підстави призначення експертизи не передбачено. 
2. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (п.2.3.1) Експерту забороняється: Проводити експертизу без письмової вказівки керівника (заступника) експертної   установи,  керівника  структурного підрозділу, за винятком експертиз,  доручених йому безпосередньо органом дізнання,  слідчим, після огляду, у якому він брав участь як спеціаліст, а також експертиз, які проводяться під час судового розгляду. 
Доручення на проведення експертизи експерт П.Р.В. слідчий не доручав, не має письмових вказівок експерту від керівника установи. 
3. Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (п.3.2.) До експертної установи надаються: постанова (ухвала) про призначення   експертизи, об'єкти,   зразки   для  порівняльного дослідження та, у разі потреби матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо). До експертної установи не були надані відповідні документи, постанова про призначення експертизи, зразки для порівняльного дослідження з підписом С.В.А. Були направлені документи, які незрозумілим чином опинилися документи з підписами підсудного, які були правлені для дослідження, незрозуміло. У  постанові (ухвалі) про призначення   експертизи вказуються такі дані:  місце й дата винесення постанови чи ухвали; посада,  звання та прізвище особи, що призначила експертизу; назва суду;  назва  справи  та її номер;  обставини справи,  які мають значення   для   проведення   експертизи;   підстави призначення експертизи;  прізвище експерта або назва установи,  експертам якої доручається проведення  експертизи;  питання,  які  виносяться  на вирішення експертові;  перелік об'єктів, що підлягають дослідженню (у  тому  числі  порівняльних зразків та інших матеріалів, направлених експертові,  або  посилання  на  такі  переліки,  що містяться в матеріалах справи);  інші дані, які мають значення для проведення експертизи. 
4. Відповідно до Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень {Назва редакції Наказу Міністерства юстиції N 965/5) від 01.06.2009 } Головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту,  обмежених за  обсягом рукописних   записів   (буквених  та  цифрових)  і  підпису. Для проведення  досліджень слідчий  (суддя) повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку  (цифрових   записів,   підпису)   особи,   яка   підлягає ідентифікації. Цього зроблено не було,де взагалі було взято розписку нібито підписану підсудним-невідомо. Якщо взяти до уваги те що її в природі не існує, тоді дивно де та звідкіля взявся цей «документ». Перед приєднанням вільних  та  умовно-вільних  зразків  до матеріалів справи слідчий (суддя) повинен пред'явити їх особі, яка підлягає ідентифікації,  а потім позначити  кожний  зразок,  тобто указати,  що  це  вільний  зразок  почерку  (підпису) певної особи (указати її прізвище,  ім'я,  по батькові) та посвідчити це  своїм підписом. Таких дій від 22.01.2008р. за №18, від 06.05.2008р. за №195 та від 28.07.2008р. за № 458-зроблено не було. Ні при направленні матеріалів на проведення почеркознавчої експертизи  Відповідно до інструкції як  вільні,  так і експериментальні зразки буквеного або цифрового  письма  бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Таких додатків експерту при проведенні експертизи теж не було надано. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках.  Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15  документах,  експериментальні -  у кількості не  менше  5-8 аркушів. Вільні зразки не відбиралися у С.В.А. і не направлялися на експертизу. 
При аналізу висновків експерту від  06.05.2008р. за №195 та від 28.07.2008р. за № 458- взагалі виникають питання, а саме: 
По дослідженню від 06.05.2008р. за №195 як  зразки вільного підпису від С.В.А взагалі не направлялися до експерту а тільки зразки підпису які були у слідчого, що є порушенням Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень також в дослідженнях експерт вказує – «…Безпосередньому дослідженню в розписці підлягає підпис виконаний від імені С.В.А. кульковою ручкою, барвником темно синього кольору». 
У висновку експерта та від 28.07.2008р. за № 458 вже вказано, що відповісти на запитання чи зроблений підпис в розписці від 08.08.2007р. від імені гр. С.В.А. кульковою, чи іншою ручкою не представилось можливим. Дуже дивно у висновку від 06.05.2008р. за № 195 вказано-кулькова ручка у висновку 28.07.2008р. за № 458, вже не представляється можливим…Взагалі на експертизу 28.07.2008р. за № 458 було надано якусь розписку від 08.01.2007р. на 1 аркуші без додатків іншіх зразків підписів С. Але ще визиває здивування те, що ніби-то дослідження проведено у Київському НДІ судових єкспертиз а заключення посвідчено печаткою Білоцірківського міськвідділу міліції. Це є грубим порушенням правил Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, і взагалі, де проводилася «експертиза»? 
На підставі вищевикладеного, можна зробити однозначний та категоричний висновок-так звані «почеркознавчі експертизи» проведені з грубим порушенням порушення норм КПК, інструкції про призначення та проведення судових та експертних досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Закону України «Про судову експертизу», висновки які викладені висновках від 22.01.2008р. за №18, від 06.05.2008р. за №195 та від 28.07.2008р. за № 458 в не відповідають дійсності та помилкові. 
Встановлення об’єктивної істини у кримінальній справі становить основний зміст процесуальної діяльності органів дізнання, прокурора та суду. Істина-це повна і точна відповідність суджень реальній дійсності. 
Підсудний С.В.А. в судовому засіданні 13.04.2011року ще раз наголосив, що він не ставив підписів на аркушах справи 230-238т.2 кримінальної справи (а саме він не підписував та не писав тексту підписки про невиїзд, а.с.234 протокол, ас.236-138 протокол допиту), не брав участі у слідчих діях, які зафіксовані по справі. 
Відповідно до ст.65 КПК України доказами в кримінальній справі є «будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність, суспільно небезпечного діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.» 
Доказ являє собою єдність фактичних даних та їх процесуальних носіїв. Фактично закон дає поняття доброякісних доказів, які є фактичними даними, джерело та спосіб отримання яких є відомим та законним, а самі фактичні дані-достовірними. Доброякісними доказами можуть бути достовірні та допустимі у справі. Я впевнений, що неможливо покласти в основу вироку так звані покази потерпілих, які неможливо оцінити як правдиві, які плутані, на протиречиві, які задають біль питань чи відповідей а також дуже сумнівних, проведених з порушенням законодавства експертиз нібито розписки. 
П Р О Ш У: 
Призначити по кримінальній справі С.В.А., який обвинувачується за ч.4 ст.190 КК України додаткову почеркознавчу експертизу на розгляд його поставити слідуючи питання. 
1.Чи придатний підпис для дослідження з метою ідентифікації особи виконавця? 
2. Чи виконаний підпис на розписці від 8 серпня 2007року від імені С.В.А. підсудним С.В.А.? 
3. Чи писав підсудний текст підписки про невиїзд від 30.07.2008р. (а.с.231 т.2) та підписував її? 
4. Чи виконаний підпис на аркушах справи (т.2 а.с.230-238) підсудним С.В.А. а саме на протоколі пред’явлення обвинувачення від 30.07.2008р., постанові про притягнення я обвинуваченого від 30.07.2008р., протоколі про роз’яснення прав підозрюваному від 30.07.2008р. 
 
 
«____»_____________________2010р.                                __________________________
                                                                                  Адвокат Свінціцький І.А.

4 комментария:

 1. Анонимный23 июля 2013 г., 13:24

  Дуже змістовне клопотання, нічого додати. А не підкажите зразок клопотання про призначення експертизи щодо оцінки виконання лікарських обов"язків під час надання екстренної допомоги.( Заведена справа за ст. 140 ч. 1, оскільки людина вмерла). Дякую.

  ОтветитьУдалить
 2. Взагалі зразків клопотань як таких не існує. Необхідно знайомитись з матеріалами конкретної справи. Від цього залежить перелік питань, які ставляться експерту. У Вашому випадку мова йде про призначення судово-медичної експертизи. У нашій практиці були випадки звернення з клопотаннями про призначення такої експертизи. Але не всі клієнти надають згоду на розповсюдження матеріалів справи навіть у зміненому вигляді. Дотримуємось принципу викладати у блозі тільки власні розробки і не передруковувати те, чим заповнені простори інтернету. Можу порадити наступне. Форма клопотання Вам вже відома. Викладаєте обставини Вашої справи і просите поставити експерту питання, які залежать від обставин Вашої справи. Для визначення питань ознайомтесь із судовою практикою. Наприклад, http://pravoscope.com/act-postanova-1-12-09-lemish-o-m-24-03-2009-ne-viznacheno-s
  Або в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Найкраще – звернутись до адвоката. Прошу не вважати за рекламу. Вдячні за увагу до нашого блогу.

  ОтветитьУдалить
 3. Анонимный25 июля 2013 г., 15:19

  Дуже дякую Вам. Маючи середню медично освіту та вищу технічну, в мене ніби-то не викликає труднощів сформулювати питання експерту (ну не на професорському рівні, але суть ясна). А от суто юридичні аспекти не зрозумілі. Ви, наприклад, дали мені посилання, де є зразок судового рішення про задоволення клопотання. Моя ж справа ще на стадії досудового розслідування і до суду її яро не пускає прокурор. Він її вже закривав, але апеляційний суд скасував його постанову, бо в матеріалах справи виявились "мох-трава і манька крива". Там і заднім числом документи приєднані і повно суперечностей у свідченнях, а головне ж - немає експертизи, що встановлювала б причинний зв"язок між смертю моєї сестри та діями лікарів. А от мої юридичні пробіли полягають в тому, що я тепер не можу зрозуміти на чиє ім"я подати клопотання? прокурора? слідчого? Чи можу я вимагати, щоб комісійна експертиза перщої інстанції була зроблена в іншій області України,а не в тій де я живу? А потім хай зроблять обов"язково у Києві, в державному бюро СМЕ, тобто нехай доведуть до вищої інстанції. Чи існують ще якісь заклади помимо державних, що компетентні в цих питаннях? Як щодо закордонних? Загалом я своє клопотання косо-криво майже склала, отаке й понесу. Якщо у Вас викликає це цікавість суто ради адвокатської практики, заради статистики, накопичення живих прикладів чи ін. ,о я можу надати будь-які матеріали даної справи для публікування їх де завгодно. Дякую ще раз.

  ОтветитьУдалить
 4. Під час досудового розслідування клопотання слід писати на ім’я слідчого, який розслідує справу. Можете просити доручити проведення експертизи будь-якій експертній установі. Звісно, якщо вона проводить подібні експертизи. Проведення експертизи є слідчою дією, яка проводиться у порядку, встановленому КПК та законодавством.
  Не зовсім зрозуміло, що Ви маєте на увазі щодо інстанцій.

  ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про судову експертизу
  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

  «Стаття 7. Суб'єкти судово-експертної діяльності

  Судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

  До державних спеціалізованих установ належать:

  науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

  науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України;

  експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.

  Виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.»

  Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних галузей знань.

  Якщо у Вас будуть сумніви в експертному висновку, то можете подати ще одне клопотання, обґрунтувавши свої сумніви. Зверніть увагу на відсутність у новому КПК визначення понять первинної, додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.
  Так частиною 2 статті 332 нового КПК суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання сторін кримінального провадження або потерпілого, якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності. Тобто за своїм змістом ця норма надає можливість суду призначити повторну експертизу, проте статус такої експертизи не визначено. Ця обставина є суттєвою прогалиною, оскільки не зрозуміло які саме питання повинні бути вирішені експертом та які об’єкти підлягають дослідженню, адже від зміни експертного завдання та вихідних даних залежать результати, які будуть отримані експертом. Разом з тим, статтею 4 Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що правильність висновку судового експерта забезпечується можливістю призначення повторної експертизи, яка доручається іншому експерту, експертам.
  Зверніть увагу на частину 3 статті 7 закону «Про судову експертизу». Якщо мова йде про судово-медичну експертизу, то висновки будь-яких інших закладів крім державних можете просити приєднати до матеріалів справи і вони будуть оцінені судом як і інші докази (але будуть мати статус документа, а не висновку експерта).
  Зразок клопотання на етапі досудового слідства тут:
  http://legal-protection-ua.blogspot.com/2013/08/blog-post.html

  ОтветитьУдалить