23 января 2014

ВНИМАНИЕ!!! ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ!!!



Общественные объединения, выполняющие функции иностранных агентов, обособленные подразделения иностранных неправительственных организаций, действующих в статусе общественного объединения, которое выполняет функции иностранного агента, подают ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным, а также размещают в сети Интернет и публикуют в газетах "Голос Украины" или "Урядовый курьер" ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о своей деятельности.


                                            МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2014
м. Київ
N 115/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 січня 2014 р. за N 112/24889
Про затвердження Порядку подання, розміщення та опублікування інформації громадськими об'єднаннями, що виконують функції іноземного агента, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок подання, розміщення та опублікування інформації громадськими об'єднаннями, що виконують функції іноземного агента, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, що додається.
2. Установити, що у 2014 році звіти громадських об'єднань, що виконують функції іноземних агентів, відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, подаються щомісяця до 05 числа місяця, наступного за звітним, а також розміщуються в мережі Інтернет та опубліковуються в газетах "Голос України" чи "Урядовий кур'єр" щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним.
3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Богданов Л. В.) забезпечити приведення програмних засобів ведення Реєстру громадських об'єднань відповідно до статті 23 Закону України "Про громадські об'єднання".
4. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян", але не раніше дня його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д. М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Анохіна О. В.

Міністр
О. Лукаш

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
20.01.2014 N 115/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2014 р. за N 112/24889
ПОРЯДОК
подання, розміщення та опублікування інформації громадськими об'єднаннями, що виконують функції іноземного агента, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента
1. Громадське об'єднання, що виконує функції іноземного агента, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, який діє у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, подають документи про персональний склад керівних органів та інформацію про обсяг коштів чи іншого майна, отриманих з іноземних джерел, про заплановані цілі їх використання та фактичне використання, про заплановані програми діяльності та про фактичну діяльність у формі звіту про діяльність громадського об'єднання, що виконує функції іноземного агента, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, який діє у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, згідно з додатком (далі - звіт).
2. Звіт заповнюється державною мовою, розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами) та підписується керівником або уповноваженою ним особою.
3. Звіт громадського об'єднання, що виконує функції іноземного агента, подається (надсилається) до структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби (далі - уповноважений орган з питань реєстрації) за місцезнаходженням громадського об'єднання, а відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, який діє у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента, - до Державної реєстраційної служби України (далі - Укрдержреєстр).
4. Громадські об'єднання, що виконують функції іноземного агента, відокремлені підрозділи іноземної неурядової організації, які діють у статусі громадського об'єднання, щокварталу розміщують на своєму сайті або в мережі Інтернет та публікують у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" звіт про свою діяльність.
5. Розміщення звіту Укрдержреєстром в мережі Інтернет здійснюється безоплатно та забезпечується шляхом внесення звіту до Реєстру громадських об'єднань для забезпечення доступу до нього через веб-сайт Укрдержреєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року N 1212.
6. Строк розміщення звітів у мережі Інтернет становить один звітний рік.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
О. В. Анохін

Додаток
до Порядку подання, розміщення та опублікування інформації громадськими об'єднаннями, що виконують функції іноземного агента, відокремленими підрозділами іноземних неурядових організацій, які діють у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента
(пункт 1)
____________________________________
(найменування уповноваженого органу
____________________________________
з питань реєстрації/Укрдержреєстр)
ЗВІТ
про діяльність громадського об'єднання, що виконує функції іноземного агента, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, який діє у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента


Загальні відомості про громадське об'єднання, що виконує функції іноземного агента, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, який діє у статусі громадського об'єднання, яке виконує функції іноземного агента
  

Пункт 1 розділу III
Відомості про склад керівних органів (керівника)



1
Керівний орган
1)
Повна назва керівного органу


колегіальний                                                         одноосібний
                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/Re24889_IMG_002.gif/$file/Re24889_IMG_002.gif                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_002.GIF/$file/RE24889_IMG_002.GIF
(необхідне позначити)
 
2)
Відомості про персональний склад*
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)


Дата народження

Громадянство

Вид і дані документа, що посвідчує особу


(місце проживання, місце реєстрації)


Посада

____________
* Заповнюється на кожного члена керівного органу.
Пункт 2 розділу III
Обсяг коштів чи іншого майна, отриманих з іноземних джерел
1
Загальні відомості про витрачання грошових коштів чи іншого майна (цифрами та словами у грн)

Загальна сума витрачених грошових коштів

Сума витрачених грошових коштів (за винятком отриманих від іноземних джерел)

Сума витрачених грошових коштів, отриманих з іноземних джерел

2
Джерела надходження витрачених грошових коштів у звітному періоді,
використаного майна
 (необхідне позначити)

1)
2)
3)
4)

іноземні держави, їх державні органи                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/Re24889_IMG_004.gif/$file/Re24889_IMG_004.gif
неурядові організації інших держав                                                                                http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_004.GIF/$file/RE24889_IMG_004.GIF
міжнародні неурядові організації                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_004.GIF/$file/RE24889_IMG_004.GIF
іноземні громадяни,                                                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_004.GIF/$file/RE24889_IMG_004.GIF
особи без громадянства,                                                                                                 http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_004.GIF/$file/RE24889_IMG_004.GIF
уповноважені ними особи                                                                                              http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_004.GIF/$file/RE24889_IMG_004.GIF

1) Відомості про витрачання грошових коштів, отриманих від іноземних держав, їх державних органів, використання іншого майна, про їх фактичне використання у звітному періоді

1
Назва іноземної держави




2
Найменування органу (органів) іноземної держави, що надав(ли) грошові кошти (майно), витрачені (використані) у звітному періоді:




3
Назва та реквізити документів - підстави надання грошових коштів (майна):




4
Вид наданого майна, використаного у звітному       Майно надано (необхідне позначити):
періоді:                                                                                   у власність          у користування
Земельні ділянки                                                                          http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Житлові приміщення                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Нежитлові приміщення                                                               http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Інше нерухоме майно                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Транспортні засоби                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Інше рухоме майно                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                           http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
5
Спосіб використання майна (необхідне позначити):
Безпосереднє використання                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Передача майна третім особам                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
6
Цілі використання майна:




7
Назва та реквізити документа (документів) - підстави передачі майна третім особам:









8
Майно передано (необхідне позначити):


Юридичні особи (резиденти)                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Громадяни України                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF  
Особи без громадянства                                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
9
Сума грошових коштів, витрачених у звітному періоді(цифрами та словами у грн):

10
Цілі витрачання грошових коштів:




11
Назва та реквізити документа (документів) - підстави витрачання грошових коштів:




12
Грошові кошти передані (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
2) Відомості про витрачання грошових коштів, отриманих від неурядових організації інших держав, використання іншого майна, про їх фактичне використання у звітному періоді

1
Назва іноземної держави




2
Найменування неурядової організації іншої держави, що надала грошові кошти (майно), витрачені (використані) у звітному періоді:




3
Назва та реквізити документів - підстави надання грошових коштів (майна):




4
Вид наданого майна, використаного у звітному        Майно надано (необхідне позначити):
періоді:                                                                                   у власність          у користування
Земельні ділянки                                                                          http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Житлові приміщення                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Нежитлові приміщення                                                               http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF  
Інше нерухоме майно                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Транспортні засоби                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF 
Інше рухоме майно                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
5
Спосіб використання майна (необхідне позначити):
Безпосереднє використання                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Передача майна третім особам                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
6
Цілі використання майна:




7
Назва та реквізити документа (документів) - підстави передачі майна третім особам:






8
Майно передано (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
9
Сума грошових коштів, витрачених у звітному періоді(цифрами та словами у грн):

10
Цілі витрачання грошових коштів:




11
Назва та реквізити документа (документів) - підстави витрачання грошових коштів:




12
Грошові кошти передані (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                 http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
3) Відомості про витрачання грошових коштів, отриманих від міжнародних неурядових організацій, використання іншого майна, про їх фактичне використання у звітному періоді

1
Назва іноземної держави




2
Найменування міжнародної неурядової організації, що надала грошові кошти (майно), витрачені (використані) у звітному періоді:




3
Назва та реквізити документів - підстави надання грошових коштів (майна):




4
Вид наданого майна, використаного у звітному         Майно надано (необхідне позначити):
періоді:                                                                                     у власність        у користування
Земельні ділянки                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Житлові приміщення                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Нежитлові приміщення                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Інше нерухоме майно                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Транспортні засоби                                                                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Інше рухоме майно                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
5
Спосіб використання майна (необхідне позначити):
Безпосереднє використання                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Передача майна третім особам                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
6
Цілі використання майна:




7
Назва та реквізити документа (документів) - підстави передачі майна третім особам:






8
Майно передано (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
9
Сума грошових коштів, витрачених у звітному періоді(цифрами та словами у грн.):

10
Цілі витрачання грошових коштів:




11
Назва та реквізити документа (документів) - підстави витрачання грошових коштів:




12
Грошові кошти передані (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
4) Відомості про витрачання грошових коштів, отриманих від іноземних громадян, осіб без громадянства, уповноважених ними осіб, використання іншого майна, про їх фактичне використання у звітному періоді

1
Назва іноземної держави (для іноземних громадян та уповноважених ними осіб)




2
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) іноземного громадянина, особи без громадянства, уповноваженої ними особи, що надала грошові кошти (майно), витрачені (використані) у звітному періоді:




3
Назва та реквізити документів - підстави надання грошових коштів (майна):




4
Вид наданого майна, використаного у звітному         Майно надано (необхідне позначити):
періоді:                                                                                     у власність        у користування
Земельні ділянки                                                                             http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Житлові приміщення                                                                      http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Нежитлові приміщення                                                                  http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Інше нерухоме майно                                                                     http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Транспортні засоби                                                                        http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Інше рухоме майно                                                                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF                         http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
5
Спосіб використання майна (необхідне позначити):
Безпосереднє використання                                                                       http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Передача майна третім особам                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
6
Цілі використання майна:




7
Назва та реквізити документа (документів) - підстави передачі майна третім особам:





8
Майно передано (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
9
Сума грошових коштів, витрачених у звітному періоді(цифрами та прописом у грн):

10
Цілі витрачання грошових коштів:




11
Назва та реквізити документа (документів) - підстави витрачання грошових коштів:




12
Грошові кошти передані (необхідне позначити):

Юридичні особи (резиденти)                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Громадяни України                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Міжнародні чи іноземні організації                                                                                   http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Іноземні громадяни                                                                                                            http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
Особи без громадянства                                                                                                    http://search.ligazakon.ua/l_flib1.nsf/LookupFiles/RE24889_IMG_003.GIF/$file/RE24889_IMG_003.GIF
 
Пункт 3 розділу III
Заплановані програми діяльності та фактична діяльність у звітному періоді
1
Заплановані програми діяльності
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

2
Фактична діяльність
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

3
Види політичної діяльності

1)
участь у проведенні політичних акцій

2)
участь в організації політичних акцій

3)
фінансування політичних акцій

4)
участь у фінансуванні політичних акцій

4
Мета політичної діяльності

1)
вплив на прийняття рішень державними органами

2)
зміна визначеної ними державної політики

3)
формування думки суспільства у вказаних цілях (меті)

Пункт 4 розділу III
Заплановані цілі коштів чи іншого майна використання та фактичне використання

1
Заплановані цілі використання
1)

2)

3)

4)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

2
Фактичне використання

1)
участь у проведенні політичних акцій

2)
участь в організації політичних акцій

3)
фінансування політичних акцій

4)
участь у фінансуванні політичних акцій

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Комментариев нет:

Отправить комментарий