11 июня 2014

Дополнено письмо о правовых позициях ВХСУ

Высший хозяйственный суд письмом от 20 мая 2014 года № 01-06/646/2014 дополнил информационное письмо от 15 марта 2011 года № 01-06/249 «О постановлениях ВСУ, принятых по результатам пересмотра судебных решений хозяйственных судов».


В частности, разъяснено, что положения договора, в котором стороны установили, что исковая давность по требованиям о взыскании неустойки (пени) начинает ход не с момента просрочки платежа, а с даты, которая определяется путем обратного отсчета шести месяцев с даты обращения с претензией или иском, противоречит требованиям части шестой статьи 232 Хозяйственного кодекса Украины, части второй статьи 260, статьи 261 Гражданского кодекса Украины, поскольку порядок исчисления исковой давности не может быть изменен по соглашению сторон (постановления от 28.01.2014 N 5002 -33/4081-2012, N 5002-11/4112-2012);
В сфере земельных правоотношений ВХСУ указал следующее. Нормативная денежная оценка земель является основой для определения размера арендной платы, а изменение нормативной денежной оценки земельного участка является основанием для пересмотра размера арендной платы, установленной условиями договора (постановление от 03.12.2013 N 5009/3430/12);
В связи с применением ответственности за нарушение денежных обязательств отмечено следующее. Поскольку условиями договора предусмотрено взыскание пени за несвоевременное выполнение обязательства покупателем, а начисленная на основании договора сумма процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки неисполненного обязательства по своей правовой природе является также пеней, то такое двойное взыскание пени за несвоевременное исполнения обязательства покупателем не согласуется с предписанием статьи 61 Конституции Украины, согласно которой никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение (постановление от 24.12.2013 N 8/5025/1402/12).

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 20.05.2014 р. N 01-06/646/2014
Господарські суди України

Про доповнення інформаційного листа ВГСУ від 15.03.2011 N 01-06/249 "Про постанови ВСУ, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів"
На доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом XII2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають:
1) з договору фінансового лізингу:
- у зв'язку з розірванням договору фінансового лізингу право власності на предмет лізингу від лізингодавця до лізингоодержувача не перейшло, тому позовні вимоги щодо стягнення з останнього такої складової частини лізингового платежу як відшкодування вартості цього майна, яке залишилося у власності лізингодавця, є безпідставними (постанова від 29.10.2013 N 7/5005/2240/2012);
2) у сфері земельних правовідносин:
- нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору (постанова від 03.12.2013 N 5009/3430/12);
3) у зв'язку із застосуванням відповідальності за порушення грошових зобов'язань:
- оскільки умовами договору передбачено стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов'язання покупцем, а нарахована на підставі договору сума процентів за користування чужими грошовими коштами за кожен день прострочення невиконаного зобов'язання за своєю правовою природою також є пенею, то таке подвійне стягнення пені за несвоєчасне виконання зобов'язання покупцем не узгоджується з приписом статті 61 Конституції України, відповідно до якої ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (постанова від 24.12.2013 N 8/5025/1402/12);
4) у вирішенні питань, пов'язаних із застосуванням позовної давності:
- положення договору, в якому сторони встановили, що позовна давність за вимогами про стягнення неустойки (пені) починає перебіг не з моменту прострочення платежу, а з дати, що визначається шляхом зворотного відрахунку шести місяців від дати звернення з претензією або позовом, суперечить вимогам частини шостої статті 232 Господарського кодексу України(далі - ГК України), частини другої статті 260, статті 261 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), оскільки порядок обчислення позовної давності не може бути змінений за домовленістю сторін (постанови від 28.01.2014 N 5002-33/4081-2012, N 5002-11/4112-2012);
5) з договору поставки:
- обов'язок постачальника поставити товар за договором поставки не є грошовим зобов'язанням, а тому у випадку порушення строку поставки товару застосування до таких правовідносин положень Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" є безпідставним. У разі якщо належні до сплати суми штрафних санкцій за прострочення поставки товару у строки, встановлені договором, надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір стягуваних санкцій на підставі частини першої статті 233 ГК України, частини третьої статті 551 ЦК України та пункту 3 частини першої статті 83 Господарського процесуального кодексу України (постанова від 03.12.2013 N 908/43/13-г);
6) з конкуренційних правовідносин:
- штраф та пеня, застосовані Антимонопольним комітетом України на підставі Закону України "Про захист економічної конкуренції", не пов'язані з невиконанням чи неналежним виконанням грошового зобов'язання або зобов'язання щодо сплати податків і зборів та не є заходами, спрямованими на забезпечення виконання цих зобов'язань відповідно до приписів статті 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а отже, передбачений останнім мораторій на сплату сум таких штрафу та пені не поширюється (постанова від 24.12.2013 N 922/770/13-г).

Голова Вищого
господарського суду України Б. Львов

Мы социальны. Поделитесь информацией, пожалуйста!

Комментариев нет:

Отправить комментарий